תקנון העלאת תגובות

by
  1. על אף שהבלוג מנוהל על ידי חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע”מ (להלן: “ארקיע“), הוא מאפשר פרסום מסרים שונים על ידי הגולשים, ובכלל זה תגובות (טוקבקים). כל מידע שיימסר על ידי הגולשים במסגרת הבלוג ייקרא להלן “התכנים“.
  2. תכנים שנכתבו או נוצרו על ידי גולשי הבלוג משקפים את עמדות יוצריהם בלבד. התכנים אינם מבטאים, בשום אופן, את עמדת ארקיע ואין בפרסומם באתר משום הסכמה של ארקיע להם. ארקיע אינה בודקת את מידת מהימנותם ודיוקם של התכנים ו/או את מקורם.
  3. למען הסר ספק, מובהר כי ארקיע לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם התכנים ובכלל זאת נכונותם, אמינותם, דיוקם וכויוצ”ב, והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם ו/או מפרסומם ו/או בקשר עמם, לרבות שימוש בתכנים ו/או טענה ו/או תגובה כלפיהם, תחול בלעדית על הגולש/ת שיצר/ה אותם.
  4. אין להעלות ו/או לשלוח לבלוג או באמצעותו תכנים שהינם מסחריים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי רלבנטיים, מכילים נתוני סרק (spam וכיוצ”ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים ו/או המפרים (או שעצם פרסומם מפר) באופן כלשהו זכויות צד ג’ כלשהו ו/או דין כלשהו ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע.
  5. ארקיע רשאית, לערוך (לרבות לקצר) להסיר, למחוק, לחסום לצפייה ו/או לא להרשות פרסום תכנים כלשהם בבלוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לעדכן את הגולשים.